Wtorek, 20 marca 2018r.,
Tak żyć, żeby inni przeze mnie nie płakali - tego uczyła mnie moja mama.
» DZIAŁALNOŚĆ

 

KOMISJA INFRASTRUKTURY

 

Do zakresu działania Komisji należą sprawy budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, sprawy transportu lądowego, powietrznego i wodnego, łączności radiowej i telefonicznej, sieci komputerowych, telekomunikacji i poczty oraz geodezji i kartografii, a także gospodarki morskiej, w tym morskiej floty handlowej, portów morskich oraz popularyzacji problematyki morskiej.

 

 • Podkomisja stałej ds. transportu drogowego i drogownictwa
 • Podkomisja stała ds. transportu kolejowego, łączności i nowoczesnych technik informacyjnych
 • Podkomisja stała do spraw monitorowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w zakresie infrastruktury
 • Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o Straży Kolejowej
 • Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy
  o biegłych rewidentach i ich samorządzie, senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych , projektu ustawy
  o spółdzielniach mieszkaniowych
 • Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenie obywatelskiego i poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
 • Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących przekształceń własnościowych nieruchomości
 • Podkomisji nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
 • Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych

 

KOMISJA DO SPRAW KONTROLI PAŃSTWOWEJ

 

Do zakresu działania Komisji należą sprawy działalności Najwyższej Izby Kontroli oraz Państwowej Inspekcji Pracy, a w szczególności opiniowanie rocznych planów pracy Najwyższej Izby Kontroli i corocznych sprawozdań z działalności Najwyższej Izby Kontroli oraz Państwowej Inspekcji Pracy, ich budżetów i sprawozdań z ich wykonania, opiniowanie wniosków Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie powołania i odwołania wiceprezesów Najwyższej Izby Kontroli, opiniowanie wniosków Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie powołania na członków Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, opiniowanie projektu statutu Najwyższej Izby Kontroli oraz statutu Państwowej Inspekcji Pracy, opiniowanie innych rozstrzygnięć organów Sejmu oraz wniosków i materiałów wynikających z ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, składanie Sejmowi wniosków o niezwłoczne przekazanie informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli, przeprowadzanie okresowych ocen działalności Najwyższej Izby Kontroli oraz Państwowej Inspekcji Pracy, w tym analizy przeprowadzonych kontroli i realizacji wystąpień pokontrolnych i przedkładanie ich Marszałkowi Sejmu, a także sprawy działalności regionalnych izb obrachunkowych.

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO STAŁYCH DELEGACJI PARLAMENTARNYCH I GRUP BILATERALNYCH

 

 • Polsko - Hiszpańska Grupa Parlamentarna - wiceprzewodniczący
 • Polsko - Chińska Grupa Parlamentarna – członek
 • Polsko - Meksykańska Grupa Parlamentarna – członek
 • Zespół Parlamentarny do spraw Białorusi – członek

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO ZESPOŁÓW PARLAMENTARNYCH:

 

 

INTERPELACJE


ZAPYTANIA

 

OŚWIADCZENIA WYGŁOSZONE PRZEZ POSŁA ANDRZEJA KANIĘ


 1. Oświadczenie w sprawie wyjazdowego posiedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu w gminie Kadzidło
 2. Oświadczenie w sprawie 70. rocznicy śmierci metropolity warszawskiego kardynała Aleksandra Kakowskiego
 3. Oświadczenie w sprawie Grupy Kapitałowej Energa Elektrociepłownie Ostrołęka SA
 4. Oświadczenie w sprawie 90. rocznicy śmierci Wiktora Gomulickiego
 5. Oświadczenie w sprawie 1000. rocznicy męczeńskiej śmierci św. Brunona z Kwerfurtu - saskiego misjonarza i patrona diecezji łomżyńskiej
 6. Oświadczenie w sprawie konsekwencji pożaru Zakładów Przetwórstwa Mięsnego JBB w Łysych na Kurpiach w północnej części Mazowsza
 7. Oświadczenie w sprawie imprezy folklorystycznej "Miodobranie kurpiowskie" organizowanej corocznie w gminie Myszyniec
 8. Oświadczenie w sprawie obchodów Święta Folkloru Kurpiowskiego w Zawadach w gminie Baranowo, w czasie których odbyły się oficjalne uroczystości z okazji 80-lecia Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca "Zawady", najstarszego zespołu ludowego na Kurpiach
 9. Oświadczenie w sprawie jubileuszu 75-lecia Kurpiowskiego Zespołu Folklorystycznego Carniacy z Czarni na Kurpiach - cz. I
 10. Oświadczenie w sprawie jubileuszu 75-lecia Kurpiowskiego Zespołu Folklorystycznego Carniacy z Czarni na Kurpiach - cz. II (Zestawienie najważniejszych osiągnięć Zespołu)

 

 

Kontakt

Biuro Poselskie Andrzeja Kani
ul. Gorbatowa 13
07-410 Ostrołęka
tel./fax (29) 760-67-74
e-mail:

Polecam

Blog Andrzeja Kani


PRACA W SEJMIE

© Copyright 2003-2018 Andrzej Kania, poseł na sejm RP